Stowarzyszenie nasze powstało w 2004 r. Członkami stowarzyszenia są chorzy, członkowie rodzin oraz osoby, które odczuwają potrzebę niesienia pomocy innym. Naszym celem jest wspieranie chorych, zarówno finansowe jak i psychologiczne.

Zajmujemy się także propagowaniem wiedzy o dawstwie szpiku oraz czynnie uczestniczymy w powiększaniu polskiego rejestru dawców szpiku poprzez coroczną akcję pod nazwą "Toruńska Kropla Życia". Dzięki tej akcji udało nam się dotychczas pozyskać kilkuset potencjalnych dawców.

W miarę naszych możliwości staramy się wspierać oddział hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia działają całkowicie charytatywnie, a środki na działalność pozyskujemy z publicznych zbiórek pieniędzy oraz z 1% podatku.

 

 

                        Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny


                                                           §1

Stowarzyszenie pod nazwą: "STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BIAŁACZKĘ" zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem ustanowione przez Komitet Założycielski w dniu 05.10.2004 w Toruniu, działa na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.0179.855 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U.nr 96 poz.873) oraz postanowień niniejszego statutu.

                                                           §2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

                                                           §3

Stowarzyszenie działa na obszarze państwa polskiego. 

                                                           §4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

                                                           §5

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

                                                           §6

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                           §7

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.

                                                           §8

Stowarzyszenie ma charakter organizacji pożytku publicznego i będzie polegała: Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.                        Rozdział 2. Przedmiot i formy działania Stowarzyszenia

                                                           §9

1. Celem Stowarzyszenia są działania zmierzające do poprawy warunków życia oraz opieki medycznej chorym na białaczkę.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: popularyzacja wiedzy o białaczce na terenie regionu udzielanie pomocy finansowej ośrodkom, w których świadczona jest opieka nad pacjentami chorymi na białaczkę. finansowanie badań diagnostycznych i zakupu leków pomoc chorym w poszukiwaniu dawcy szpiku pomoc przy organizowaniu szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu z zakresu hematologii udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywne związane z potrzebami pacjentów chorych na białaczkę.

3. Realizację założonego celu Stowarzyszenie może osiągnąć w wyniku współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych.

4. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez bezpośrednie docieranie do instytucji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.                        Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki


                                                           §10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych członków wspomagających członków honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także będący opiekunem prawnym chorego dziecka, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy.

4. Członkiem wspomagającym może być każda osoba prawna lub fizyczna uznająca i popierająca cele Stowarzyszenia.

5. Godność członka honorowego nadaje na wniosek zarządu Walne Zebranie Członków osobom zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

- uczestniczyć we wszystkich pracach korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia

7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

- brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

- stosować sie do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarszyszenia

- regularnie opłacać składki członkowskie

- członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich

8. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

- zgonu

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie do zarządu

- skreślenia z listy członków na mocy uchwały zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres co najmniej 12 miesięcy, po dwukrotnym upomnieniu wykluczeniu decyzją Walnego Zebrania Członków

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową utraty praw publicznych

- rozwiązania się Stowarzyszenia

 

                        Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia


                                                           §11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej miesiąc przed terminem zebrania pisemnie lub przez ogłoszenie w prasie.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia

- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- podejmowanie uchwał w zakresie gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu

- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

- uchwalanie zmian Statutu

- nadawanie godności członka honorowego

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia

- ustalanie wysokości składek członkowskich

9. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym powołanym przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat i składa się z pięciu osób. Wybór członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu jawnym.

10. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członek Zarządu, wybierani ze swego grona.

11. Zarząd może dokooptować do swojego grona nowych członków, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób przychodzących z wyboru.

12. Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

- kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków

- uchwalanie rocznych planów Stowarzyszenia

- uchwalanie regulaminów wewnętrznych

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zebranie Członków

- przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, prowadzenie ewidencji pozostałych członków

- zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia

- prowadzenie wszelkich spraw Stowarzyszenia niezastrzeżonychy dla innych władz Stowarzyszenia

13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

14. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (wybranych przez Walne Zebranie Członków), spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca. Kadencja trwa 5 lat.

16. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole całokształtu działalności Stowarzyszenia raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

17. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządku z wnioskami pokontrolnymi i żądać wyjaśnień.

18. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

19. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

20. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

21. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

22. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego grona nowych członków z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

                        Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia


                                                          §12

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

- składki członkowskie

- dotacje, subwencje

- wpływy z działalności statutowej

- zapisy, składki, darowizny

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w innych przepisach.

6. Dochód w całości jest przeznaczony na działalność statutową.

7. Członkowie Stowarzyszenia mogą ubiegać się o zwrot niezbędnych kosztów poniesionych z tytułu działalności na rzecz Stowarzysznia.

8. Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tyłu przysposobienia opieki lub kurateli

- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub następuje na preferencyjnych warunkach

- wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

9. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.

10. Do podpisywania innych pism uprawnieni są: prezes, wiceprezes lub sekretarz.

 

                        Rozdział 6. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
 

                                                           §13

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza ostatni Zarząd do likwidacji Stowarzyszenia lub powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3-5 członków. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa na jaki cel zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą decyzją Walnego Zebrania Członków na funkcjonowanie organizacji prowadzącej działalność odpowiadającą statutowym celom likwidowanego Stowarzyszenia.

 

                        Rozdział 7. Postanowienia końcowe
 

                                                           §14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

                                                                                


 

             

 

1. Celem Stowarzyszenia są działania zmierzające do poprawy warunków życia oraz opieki medycznej chorym na białaczkę.


2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- popularyzacja wiedzy o białaczce na terenie regionu

- udzielanie pomocy finansowej ośrodkom, w których świadczona jest opieka nad pacjentami chorymi na białaczkę.

- finansowanie badań diagnostycznych i zakupu leków

- pomoc chorym w poszukiwaniu dawcy szpiku

- pomoc przy organizowaniu szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu z zakresu hematologii

- udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych

- organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywne związane z potrzebami pacjentów chorych na białaczkę
 

3. Realizację założonego celu Stowarzyszenie może osiągnąć w wyniku współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych.


4. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez bezpośrednie docieranie do instytucji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.domeny