1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych

- członków wspomagających

- członków honorowych


2. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także będący opiekunem prawnym chorego dziecka, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji.3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy.4. Członkiem wspomagającym może być każda osoba prawna lub fizyczna uznająca i popierająca cele Stowarzyszenia.5. Godność członka honorowego nadaje na wniosek zarządu Walne Zebranie Członków osobom zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Aby zadeklarować chęć przynależności do Stowarzyszenia należy:

- Stawić się w Szpitalu Miejskim w Toruniu przy ulicy Batorego 17/19 i wypełnić
Deklarację Członkowską Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę

- Przesłać listownie pisemną deklarację lub druk na adres podany na stronie KONTAKT

- Przesłać druk zgłoszeniowy na adres e-mail: stowarzyszenie@oferujemy.info

- Uiszczać składkę członkowską, która wynosi  5 zł.  miesięcznie